elektromioneurografija + emng pregled

Dijagnostičke metode u medicini mogu biti razne i zavise od toga koji deo tela je potrebno ispitati, odnosno koje funkcije ili stanje organa. Ljudi koji nisu medicinske struke najčešće u većinu tih metoda nisu ni upućeni, a obično informacije dobijaju onda kada je njima ili nekome ko je njima blizak ta dijagnostička metoda preporučena.

EMNG pregled odnosno skraćenica za elektromioneurografiju predstavlja upravo jednu od dijagnostičkih metoda, a koja se obavlja onda kada postoji sumnja na postojanje promena i bolesti nervnog sistema, odnosno mišića.

Ona važi za jednu od najadekvatnijih metoda za ispitivanje funkcija nerava i mišića i sprovodi se nakon detaljne anamneze i neurološkog pregleda kao pomoćna dijagnostička metoda koja može da otkrije oštećenja nerava ili mišića.

Osnovne informacije

Samo jednu od više vrsta elektrodijagnostičke procedure predstavlja EMNG pregled koji može pružati detaljne informacije o funkcijama i stanju nerava i mišića kod čoveka. Na ovaj pregled pacijenta će uputiti lekar specijalista – neurolog koji prati stanje i na osnovu dobijenih podataka i kliničke slike preporučiće ovu dijagnostičku metodu kao svrsishodnu za otkrivanje uzroka teškoća koje neko ima.

Najbolje vreme za obavljanje elektromioneurografije jeste u toku treće nedelje od pojave simptoma ili teškoća koje su indikovane za ovu vrstu dijagnostike, jer je u suštini potrebno oko dvadesetak dana kako bi se nastale promene pravilno registrovale na nervima i mišićima.

Pomaže u otkrivanju vrste ošetećenja kod pacijenata koji imaju određene tegobe, čime se može ubrzati postavljanje precizne dijagnoze, pa samim tim i određivanja adekvatnog toka i plana lečenja.

Može se izvoditi u državnoj i privatnoj praksi jednako kvalitetno i efikasno.

Rezultati se tumače u skladu sa kliničkom slikom pacijenta i to takođe radi lekar specijalista.

Prilikom sprovođenja pregleda periferni nervni sistem stimulište se strujom (zapravo električnim impulsom) nakon čega se mišići ispituju plasiranjem iglene elektrode u mišić. Dakle, zasniva se na beleženju električne aktivnosti koja nastaje u mišićima spontano ili kao posledica stimulacije krakotrajnim električnim podržajima.

Gde se primenjuje?

Već je pomenuto da je glavni za upućivanje i tumačenje ove dijagnostičke metode upravo neurolog, pa je samim tim i polje praktične primene upravo neurologija.

A kada je potrebno javiti se ovom lekaru specijalisti i koji su to simptomi koji mogu biti znak za uzbunu?

Na pregled se treba javiti ukoliko se primeti atrofiranje mišića, bol i slabost u mišićima koja se javlja iznenada i bez tačnog uzroka, zbog dugotrajnije utrnulosti pojedinih delova tela, te ako je opštim pregledom utvrđen sniženi ili ugašen mišićni refleks, kod bolnih stanja u predelu slabinske kičme (najčešće tzv. ,,išijasa“), uz udružen gubitak osećaja ili izmene u intenzitetu dodira, utrnulosti, zamorljivosti mišića…

Na osnovu dobijenih anamnestičkih podataka o stanju pacijenta, te svim drugim faktorima koji mogu biti od značaja, neurolog će pacijenta uputiti na EMNG pregled kada posumnja na oštećenje ili oboljenje nerava ili mišića. To može obuhvatiti oštećenje nervnih korenova, spletova i perifernih nerava – radikulopatija, pleksopatije, neuropatije, miopatije…

Dijagnostička metoda elektromioneurografija nikako se ne smatra preventinim pregledom, niti se njeni rezultati mogu posmatrati i tumačiti izolovano. Ona se primenjuje samo tamo gde je procenom lekara to ocenjeno kao svrsishodno shodno stanju pacijenta.

Kako izgleda pregled?

EMNG pregled izvodi se u posebno opremljenoj i pripremljenoj prostoriji. Pacijent se može nalaziti u polusedećem ili ležećem položaju.

Samo testiranje započinje sa studijama nervne provodljivosti tako što se na mišić zalepe površinske elektrode koje imaju svrhu beleženja signala iz mišića. Zatim se u blizini ovih elektroda na kožu polažu stimulativne elektrode kroz koje se propuštaju pojedinačni električni impulsi, niskog intenziteta. Njih pacijent može oestiti kao kratkotrajne i blage električne udare, koji su lokalizovani i potpuno bezopasni i bezbedni.

Pregled se onda u skladu sa procenom proširuje i elektromiografijom kada se vrši primena elektrode u obliku tanke igle koja se precizno plasira na više mesta u pojedinim mišićima. Ove igle se koriste jednokratno i nakon pregleda se bacaju.

Ovakva metoda se godinama unazad potpuno bezbedno primenjuje kako u svetu tako i kod nas, predstavlja standardizovan način testiranja, bez posledica po ljudsko zdravlje.

Za beleženje dobijenih rezultata koristi se kompjuterizovani aparat koji rezultat kasnije daje i tumači stručno lice, a koji neurologu može dati odgovore na sva potrebna pitanja.

Trajanje je u proseku od 30 do 60 minuta (može trajati i do 90 minuta) u zavisnosti od potreba i zahteva ispitivanja.

Važno je da znate

Elektromioneurografija je važna dijagnostička metoda koja lekarima može dati odgovor na brojna pitanja, precizirati stepen i vrstu oboljenja što kasnije znatno olakšava određivanje terapije i omogućava blagovremeno adekvatno reagovanje.

Ona daje odgovore na pitanje da li uopšte postoji problem u neuromišićnom sistemu, a ako postoji gde se nalazi, zatim da li je oštećenje lokalno ili obuhvata više mišića i nerava, a ako su promene evidentirane u nervnom sistemu može dati odgovor na pitanje da li je reč o oštećenju perifernih nerava, korena koji izlazi iz kičmene moždine ili motornog neurona. Može odgovoriti i na pitanje o tome da li je problem hroničan ili akutan kao i da li su prisutni znaci oporavka mišića i nerava nakon terapije…

Na neki način predstavlja manje prijatnu i minimalno bolnu proceduru, ali ako se adekvatno sarađuje sa osobljem i dobro komunicira neprijatnosti se svode na minimum, a sam pregled je apsolutno izdržljiv i podnošljiv.

Osim u dijagnostičke svrhe može se koristiti i za kontrolisanje toka bolesti, efekata primenjene terapije i praćenja stanja pacijenta. Kontrole se u tom slučaju zakazuju u tačno određenim vremenskim intervalima koji su duži s obzirom na potrebno vreme za nastupanje očekivanih promena.